मेकळे मळब, सप्तऋषी आनी प्रादेशिक खबरो

-रुपेश सामंत   हालीं ते पार तसो तांबडी सुर्ला वचपाचो योग खूब उणो येता.. शारांतल्या धाकधुकीन वेळूच मेळना.. केन्ना दिस जाता आनी केन्ना रात हेंच कळना.. दिस, म्हयने, वर्सां धांवत रावता.. केलेंडराचीं पानां धुकलत वता.. जिणेंत येवपी आव्हानां, बरे वायट लोक, अकस्मात रातयांत दोळ्या मुखार येवन राविल्लीं संकटां, संवसारीक जीणेत येवपी कष्ट हे सगळे चलत आसता.. आधुनिकता म्हणटा खंय ताका.. बदलतो…

READ more..
All rights reserved copyright ©2017
Visitor Count: 1894212
Designed and maintained by Leigia Solutions